Ökade krav på styrelsearbetet

Johan Mathson

Det går inte en vecka utan att vi läser om ett ökat ansvar, snabba och många gånger oannonserade VD-byten, digitaliseringsutmaningar, svårigheten i att hitta en optimal sammansättning av styrelsen, den effektivaste styrelseagendan och arbetsformen. Aldrig har styrelsearbetet varit så utmanande som idag!

Då är det ingen överraskning att intresset för faktabaserade styrelseutvärderingar ökat närmast explosionsartat de senaste åren.
Lagercrantz Associates har sammanställt utvecklingen inom nordiskt styrelsearbete (baserat på drygt 140 faktabaserade styrelseutvärderingar 2012 - 2016). Resultatet är både intressant och till delar förvånande.

Minskat intresse för internationella ledamöter

Ett par av de orsaker som anges är bristande engagemang (till viss del kopplat till, i en internationell jämförelse, låga arvoden) och språkbarriärer.

Styrelsens strategiarbete

76% anser att strategiarbetet inte håller en tillräckligt hög kvalitet. Denna bild förstärks av att 55% av alla VD inte är tillfreds med det ”strategistöd” man får från sin styrelse.
”För att utveckla styrelsens strategibidrag ser vi hur allt fler styrelser släpper rutinen med en årlig strategidag och istället har två, tre eller t.o.m. fyra strategidagar per år” berättar Johan Mathson, partner på Lagercrantz Associates.

Utvärdering av VD

59% anser att man inte har en tillräckligt effektiv process för att utvärdera bolagets VD. Under de två senaste säsongerna ser vi ett kraftigt ökat intresse för VD-utvärderingar. I regel görs de samtidigt som den årliga styrelseutvärderingen. Flera styrelseordföranden motiverar detta med bl.a. att en årlig, faktabaserad och effektiv VD-utvärdering, avdramatiserar utvärderingen av VD (vilket annars kan upplevas som att ”nu är det nog något på gång”).

”Utöver att bedöma VDs insats blir det allt viktigare att säkerställa ”alignment” (samsyn) mellan styrelsen och VD / den verkställande ledningen vad gäller ägaragendan” berättar Johan.

Successionsplanering (verkställande ledning och andra nyckelpersoner)

En så stor andel som 93% säger sig sakna en tillräcklig väl dokumenterad sucessionsplan. Här ser vi en stor skillnad på styrelser med en ordförande (eller andra ledamöter) som i praktiken ställts inför successionsproblem i tidigare styrelseuppdrag. I dessa fall brukar successionsplanen vara av en betydligt högre kvalitet.

Styrelsens hållbarhetsarbete

Generellt sett det huvudområde där man ser den största andelen kritiska styrelser (55%).
”Vår erfarenhet är att styrelsen måsta arbeta sig igenom tre faser för att nå en tillräcklig kvalitet i sitt hållbarhetsarbete:

  • Att helt enkelt lägga mer tid/ett större fokus på dessa frågor.
  • Definiera vad hållbarhetsbegreppet betyder i den bransch man verkar och för just den egna verksamheten.
  • Säkerställa att hållbarhetsarbetet blir en naturlig del i den affärsdrivande verksamheten och att den skapar konkreta värden” berättar Johan.

Kundfokus

70% av nordiska styrelser anser att man måste lägga mer tid på att förstå och diskutera kund, kundpreferenser och vilka kundvärden man vill skapa. Som en viktig del i detta anser 65% att man behöver mer och/eller bättre underlag från den verkställande ledningen inom detta område. Här bör styrelsens kravställande öka.

Huvudorsaken till denna självkritiska bild är bl.a. att områden som regleringar och compliance tagit (och tar) så mycket tid i styrelsearbetet. Johan berättar om en styrelse man arbetar med där man har 8.000 sidor obligatoriskt inläsningsmaterial per år. ”Jag tror inte att vi nämnt ordet kund i styrelsen under det senaste året”, uttryckte en frustrerad ledamot, berättar Johan.

Detta är några av de slutsatser Lagercrantz Associates drar av sitt arbete med Faktabaserade Styrelseutvärderingar med syftet att stödja styrelser i att öka sin effektivitet och bidra till ökat värdeskapande.

FAKTA
Lagercrantz Associates:

Lagercrantz Associates är en svensk boutiquefirma som arbetar med:

  • Rekrytering (Board search och Executive search)
  • Assessment (Styrelseutvärdering, ledningsgruppsutvärdering och Management assessment)


Kunder är svenska, nordiska och internationella bolag med en fördelning på 62% noterade bolag, 28% PE-bolag och 10% statliga bolag.
På årsbasis genomförs faktabaserade styrelseutvärderingar med ca. 350 styrelseledamöter.

Sök

Använd gärna vår avancerade sökning om ni vill kunna förfina sökningen efter föreläsare

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2

Be om en offert

Oavsett arrangemang får du alltid rådgivning från idé till genomförande.

Eventuppgifter
1
Kontaktuppgifter
2